Woordje van de voorzitter


Beste vrienden,

 

Op het ogenblik van pensionering zijn velen nog in staat vele activiteiten te ontwikkelen. Probusclubs zijn clubs voor mannen en vrouwen die een punt hebben gezet (of gaan zetten) achter hun professionele activiteiten maar die een sociaal netwerk wensen te behouden met gelijkgezinden. Elke club komt minsten één maal per maand samen om de vriendschapsbanden aan te halen en om bepaalde activiteiten samen te beleven.

Dit is ook het doel van Probus Voorkempen, een vriendenclub van (vooral) gepensioneerde mannen en vrouwen die een beroepscarrière met succes ontwikkelden en tevreden kunnen terugkijken op hun verwezenlijkingen. Probus is immers afgeleid van ‘Retired Professional and Business Men’. De samenkomsten (voorlopig 1 per maand) staan in het teken van solidariteit en vriendschap tussen de leden en bieden de gelegenheid voor openhartige gedachtewisselingen over alle onderwerpen van algemeen belang met respect voor alle politieke, religieuze en maatschappelijke overtuigingen . Ik hoop dat onze club kan uitgroeien tot een plaats waar het aangenaam vertoeven is waar de leden uitkijken naar de volgende bijeenkomst. In de mate van het mogelijke worden daarom naast de lunchvergaderingen ook activiteiten georganiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld gastsprekers zijn, fietstochten, uitstappen enz.

Een Probusclub is geen serviceclub en heeft dus niet de daarbij horende verplichtingen.
De peterclub van club Voorkempen is Probusclub Antwerpen-Noord waar wij zeer nauwe banden mee onderhouden. Wij zijn Antwerpen-Noord bijzonder dankbaar voor de vele hulp die wij mochten ondervinden bij de opstart van onze club. Het is onze bedoeling om de nauwe banden met onze peterclub te onderhouden. Enkele activiteiten worden in die optiek samen georganiseerd met aanwezigen uit beide clubs.
Uiteraard is het ons doel als nieuwe club om ook met de andere clubs uit de regio (en daarbuiten) goede contacten op te starten en te onderhouden.

De trouwe opkomst van onze leden geven mijzelf en de leden van onze stuurgroep veel moed voor de toekomst die we dan ook met vertrouwen tegemoet zien. Samen met de leden is het de bedoeling om attractieve sprekers en activiteiten te organiseren zodat iedereen met een tevreden gevoel maar tevens met veel nieuwsgierigheid de vergaderingen kan tegemoet zien.

 

Roger Dommisse

Voorzitter